Descobreix totes les activitats culturals que t’ofereix l’illa de Menorca
Què
On
Quan
 
LOGO
 
 
 

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Consell Insular de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Insular.

L’objectiu d’aquest lloc web és proporcionar una informació actualitzada i de qualitat de les activitats culturals que es realitzen a Menorca, així com de les activitats culturals menorquines de projecció exterior. Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos en la legislació vigent.

Permet i fomenta la reutilització, redifusió i reproducció de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa, amb les condicions següents:
 

  • No alterar el contingut de la informació.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Esmentar la font de la informació.
  • Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
  • No donar a entendre que el Consell Insular patrocina o dona suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.
  • La possibilitat de reutilitzar informació quedarà en tot cas limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de salvaguardar el règim de propietat intel·lectual i industrial i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas. Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.
  • La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

El Consell Insular de Menorca assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Consell Insular i pels seus organismes dependents. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, el Consell Insular de Menorca no se’n fa responsable, així com tampoc de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració. Hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat que preveuen els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de l’esmentada llei.

En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública, i el Consell Insular de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos pels programadors culturals que s’anuncien en aquest lloc web i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Consell Insular de Menorca no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes al Consell Insular de Menorca.

El Consell Insular de Menorca no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat programadora o proveïdora. El Consell Insular de Menorca vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte d'acord amb la normativa vigent.

Aquest web permet l’accés amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

Es garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals, i se segueix una política de galetes (cookies) respectuosa amb la privacitat.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareguin en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tengui l’autorització del titular o no quedi emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposen una infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho al Consell Insular de Menorca i indicar el seu nom, la titularitat de drets (aportant-ne la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.